FR NL EN

FORMULIER TEN BEWIJZE VAN VORDERING EN AFSTANDSVERKLARING

Instructies voor online claim filing


Indien u Fortis Aandelen heeft gekocht of gehouden op enig moment tussen 28 februari 2007 bij het sluiten van de handel en 14 oktober 2008 bij het sluiten van de handel (in dit geval bent u een "Eligible Shareholder") leest u dan deze algemene instructies en dien een formulier ten bewijze van de vordering en een afstandsverklaring in (“Claim Form”), omdat u mogelijk recht heeft op een uitkering in verband met het Schikkingsbedrag dat is gecreëerd als gevolg van de Schikkingsovereenkomst.

Neem voorafgaand aan het indienen van uw vordering de tijd om uw administratie te verzamelen, aangezien ondersteunende documentatie vereist is voor alle bezittingentransacties op uw Claim Form en geüpload dient te worden bij het online indienen van uw Claim Form. Geef in de aangewezen schema's van het Claim Form de vereiste informatie en documentatie met betrekking tot al uw bezittingen van Fortis-aandelen. Indien u de ondersteunende documentatie niet direct beschikbaar heeft, wacht dan met het indienen van uw Claim Form tot de ondersteunende documentatie beschikbaar is voor het uploaden. Indien u na het indienen van uw Claim Form aanvullende ondersteunende documentatie ontdekt die nuttig kan zijn, kunt u deze op een latere datum verzenden via de overdrachtsbrief die u aan het eind van deze online tool voor claim filing kunt vinden. Na het invullen en indienen van uw Claim Form zult u via e-mail een bevestiging krijgen van de ontvangst van uw Claim Form. Bewaar deze bevestiging van uw indiening; deze bevat een unieke identificatie ("Claim-ID") die verbonden is aan uw Claim Form.

Tot de passende ondersteunende documentatie kan het volgende behoren: kopieën van bevestigingsbewijzen van makelaars, maandafschriften van de beherende bank of andere documenten die de bijzonderheden van uw bezittingen van Fortis-aandelen bevestigen. Deze dienen te worden geüpload als onderdeel van uw Claim Form. Als u bepaalde documenten niet in uw bezit heeft, zorg dan voor een kopie of een vergelijkbaar document voordat u uw Claim Form online indient, want deze documenten zijn noodzakelijk voor het bewijzen en verwerken van uw vordering. Het niet indienen van deze documentatie kan de verificatie van uw claim vertragen of leiden tot afwijzing van uw vordering. De Claims Administrator kan op enig moment aanvullende informatie of documentatie van u nodig hebben. Indien u namens een andere persoon de vordering indient, moet u een volmachtdocument verstrekken en uploaden waarin uw autoriteit voor het indienen van een vordering in zijn/haar naam wordt aangetoond. Hier kunt u een sjabloon vinden van een volmachtdocument waarin de vereiste informatie wordt geïllustreerd.

Houd rekening met de volgende belangrijke informatie:

Door indiening van dit Claim Form gaat u akkoord met acceptatie van de rechtsbevoegdheid van de Claims Administrator en de Geschillencommissie en van de Arrondissementsrechtbank Amsterdam en haar rechtbanken in hoger beroep en gaat u akkoord met het voeren van onderzoek naar u door de Claims Administrator en de Geschillencommissie.

Uw indiening houdt een Release in, zoals gedefinieerd in de Schikkingsovereenkomst, van elke Releasee van enige en alle claims, procedures, kosten en schade die u had, momenteel hebt of in de toekomst zult hebben tegen enige Releasee in verband met de Gebeurtenissen, en u neemt afstand van enige en alle rechten die daarmee verband houden.

Voordat u uw Claim Form indient, moet u de voorwaarden van de Release lezen en accorderen.

Om een online Claim Form in de dienen, dient u te verklaren dat alle informatie behorend tot uw Claim Form juist en compleet is. Het ontbreken van de vereiste verklaring kan leiden tot de afwijzing van uw Claim Form.

Raadpleeg nauwkeurig alle informatie in de Mededeling van Verbindendverklaring, het Claim Form en andere schikkingsgerelateerde documenten op deze website. Dien dit Claim Form niet in tot en tenzij u de door de rechtbank goedgekeurde documenten hebt geraadpleegd en akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden in die documenten.

Indien uw contactgegevens of bankrekeninggegevens wijzigen dient u de Claims Administrator daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Vermeld voor verificatiedoeleinden ook uw naam zoals deze op het Claim Form vermeld staat, uw Claim-ID en de laatste vier cijfers van het nummer van de aandelenrekening waarop uw Fortis-aandelen werden beheerd. U kunt uw verzoek e-mailen naar forsettlement@computershare.com of per post verzenden naar één van de onderstaande postbussen:

Computershare Investor Services plc
Claims Administrator Fortis-schikking
Postbus 304
2800 Mechelen
België

Computershare Investor Services plc
Claims Administrator Fortis-schikking
Postbus 7148
3109 AC Schiedam
Nederland

De met hoofdletter aangegeven termen in dit interactieve formulier hebben dezelfde betekenis als de in de Schikkingsovereenkomst toegewezen betekenis.

Als u uw vordering liever per post verzendt dan via de online tool voor claim filing, kunt u hier een exemplaar van het Claim Form downloaden. Zend het Claim Form en de ondersteunende documentatie per post naar één van de adressen die op het Claim Form worden genoemd.

Indien u niet gebonden wenst te zijn aan de schikking, kunt u hier een Opt-Out Notice downloaden. Volg de instructies op de Opt-Out Notice. Als u een Opt-Out Notice indient, zult u geen enkele vergoeding ontvangen op grond van de Schikkingsovereenkomst.

Voor het beheer en de beoordeling van uw vordering zal alle informatie die u hebt verstrekt met betrekking to u of uw vordering (“Persoonsgegevens”) worden verwerkt door:

  1. de Claims Administrator en elke entiteit die wettelijke of regelgevende bevoegdheden heeft over de Claims Administrator;
  2. Ageas, Stichting FORsettlement en de Geschillencommissie;
  3. entiteiten van de Computershare Group;
  4. entiteiten waarmee een van de onder (a)-(c) genoemde partijen een overeenkomst heeft gesloten voor het beheer en de beoordeling van uw vordering, in welk geval passende stappen zullen worden genomen om te zorgen voor voldoende niveaus van bescherming van uw persoonsgegevens en op voorwaarde dat wij ervan overtuigd zijn dat deze entiteiten de normen voor de bescherming van persoonsgegevens toepassen zoals vervat in de gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG) en de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (2016/679); en
  5. bevoegde overheidsinstanties wanneer dit vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de principes uiteengezet in de Richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte als dit vereist is voor het beheer en de beoordeling van uw vordering, in welk geval passende maatregelen zullen worden genomen om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen en op voorwaarde dat wij ons ervan verzekerd hebben dat dezelfde normen voor de bescherming van persoonsgegevens worden toegepast, hetzij bij overeenkomst hetzij bij wet.

Uw Persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang als nodig is voor het beheer van uw vordering of zolang als vereist door de wet. U kunt verzoeken om toegang, rectificatie, uitwissing of bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen tot toegang, rectificatie of verwijdering of bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.